Afrikaans | English

Wat ons aanbied | Hulpdienste

Naasteliefde kry weer nuwe betekenis wanneer ons sien hoe mense sommer help omdat hulle wil help.

Behalwe skool, terapie, verblyf, pille-op-die-regte-tyd-gee en bussievervoer is daar altyd die helpende hand op die regte tyd.

Ons is so dankbaar dat ons kinders soveel liefde en ondersteuning ontvang om hulle in staat te stel om voluit te lewe.

Arbeidsterapie
Wat is arbeidsterapie?
Arbeidsterapie is die behandeling van die kind in totaliteit, d.m.v. toepaslike, gegradeerde aktiwiteite, om optimale funksionering in die volgende areas te verkry:

 • Grof motoriek bv. balans, motoriese beplanning, postuur en bilaterale integrasie.
 • Fyn motoriek en koördinasie bv. hantering van skêr, potlood, eetgerei, ens.
 • Visuele persepsie.
 • Onafhanklikheid t.o.v. selfversorging, lewensvaardighede en vryetydsbesteding / spel.

 
Watter dienste bied Arbeidsterapie by die Paarl-skool?

 • Volledige arbeidsterapie evaluasies.
 • Hulpmiddels en maak van aanpassings vir die klassituasie / huis ten einde die kind in staat te stel om so onafhanklik moontlik te funksioneer in sy daaglikse lewe.
 • Die maak van handspalke.
 • Twee bane van behandeling word gevolg, nl.
  • Pediatrie – Kleuters tot en met leerders in Graad 4.
  • Werksoriëntering – Praktiese Fase tot 18-jarige ouderdom.
Fisioterapie

Hoofdoelwit: Om elke leerder se funksionele deelname aan alledaagse aktiwiteite, klasaktiwiteite, speletjies en sport optimaal te verbeter.

Kandidate vir Fisioterapie: Leerders met fisiese gestremdhede, soos serebraal- en liggaamlike gestremdhede en sommige leerders met ‘n ontwikkelingskoördinasie-gebrek (bv. balans, koördinasie, motoriese en perseptuele probleme).

Terapeutiese Intervensie: Dit word op die volgende wyses verleen – ‘n kombinasie van hanteringswyses is ook moontlik:

 • Individuele sessies (frekwensie word bepaal d.m.v. graad / erns van probleme)
 • Groepsessies (Leerders met soortgelyke uitvalle word saamgegroepeer. Maksimum in ‘n groep: 6)
 • Spanbesprekings met onderwyspersoneel, ander terapeutiese dienste, ouers, koshuispersoneel, ens.
 • Skakeling met Medici (bv. ortopedie: chirurgie, spalke, hulpmiddels, ens.)
 • Tuisprogramme

Ortopediese klinieke: Leerders wat ortopediese aandag bv. spalke, hulpmiddels en/of chirurgie benodig, word deur die besoekende ortopediese chirurg en/of besoekende ortotis/prostotis gesien. Die ortopediese klinieke word een maal per maand deur die fisioterapeute gereël. Die betrokke fisioterapeut is ook teenwoordig gedurende hierdie konsultasies en waar moontlik ook die ouers van die betrokke leerder.

Skakeling met medici rakende ortopedie vind plaas: chirurgie, spalke, hulpmiddels, ens.

Leerondersteuning

Leerprobleme en leeragterstande beïnvloed die kind in sy totale menswees en veroorsaak ‘n gebrek aan selfvertroue en ‘n lae selfbeeld. Leerondersteuning bied aan dié leerders die geleentheid om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel deur hulle op skolastiese vlak te ondersteun en agterstande in te haal.

By Paarl-skool sluit dit die volgende dienste in:

Assessering: Die leerondersteuner vorm deel van die evaluasiespan en werk in spanverband saam met die ander dissiplines ten einde die leerder se spesifieke probleme te identifiseer. Daar word bepaal watter leerdoelwitte reeds bereik is en effektiewe hulpverlening word beplan ten einde die leerder in staat te stel om spesifieke leerdoelwitte volgens sy unieke leerstyl te bereik.

TIPS: Hulp word in groepsverband aan klasgroepe verleen. Daar word gefokus op die ontwikkeling van taal-, lees- en skryfvaardighede en skolastiese probleme wat algemeen by die integrasie van gesproke en geskrewe taal voorkom.

Ouditiewe Hulp: Die leerinhoud van die verskillende leerareas word op CD of band aangebied om leerders wat ernstige leesprobleme ondervind, te ondersteun.

Amanuensis: Transkribering word gedurende skriftelike take aangebied aan leerders wat probleme ondervind met lees, die skriftelike weergawe van taal of ernstige skryf- en spellingprobleme het.

Remediërende Onderrig: Leerders wat deur faktore óf binne hulself óf omgewingsfaktore ‘n agterstand in skolastiese vaardighede ondervind, kwalifiseer vir remediërende onderrig. Waar leerders unieke benaderings vereis, word hulle individueel gesien. Waar leerders ooreenkomstige probleme met dieselfde vaardigheid ondervind, bv. taal, lees, spelling of syferkundigheid word dit in groepsverband aangespreek.

Studiemetodes: Leerders word gehelp om volgens hulle eie leerstyle metodes aan te leer om inligting wat verwerf is suksesvol weer te gee.

Mediese Dienste

Die volgende mediesedienste word by Paarl-skool gelewer:

 • ‘n Permanente geregistreerde verpleegkundige
 • Maandelikse besoek van ‘n pediatriese neuroloog
 • Gratis mediese voorskrifte soos voorsien na besoeke aan die pediatriese neuroloog
 • Tandheelkundige dienste
 • Maandelikse besoek deur ‘n ortopediese chirurg en ortotis/prostotis
 • Mondhigiëniste besoeke (4 keer per jaar) soos voorsien deur Tygerberg Hospitaal
 • Immunisasiedienste verskaf deur die Departement van Gesondheid
 • Oogkundige dienste
 • Jaarlikse besoek deur Genetika soos voorsien deur Tygerberg Hospitaal
 • Gesinsbeplanningsdienste
Sielkunde

Die skool beskik oor die dienste van twee skielkundiges.

Die sielkundiges se taak behels die volgende:

 • Die hantering van aansoeke vir plasing by Paarl-skool. Verwysingsprosedures: Die aansoek word geïnisieer deur die leerder se huidige skool, geprosesseer deur die skoolsielkundige by die distrikskantoor en deur die WKOD hoofkantoor oorweeg vir goedkeuring. In die geval van voorskoolse leerders moet alle aansoeke deur die skoolsielkundige van die distrikskantoor in die geografiese gebied waar die leerder woon, geprosesseer word voordat dit deur die WKOD hoofkantoor vir goedgekeuring oorweeg word
 • Die koördinering van die multi-dissiplinêre span wat leerders evalueer met die oog op geskikte plasing en intervensie
 • Die emosionele en psigo-sosiale versorging van leerders
 • Psigometriese toetsing
 • Ouerleiding
 • Jaarlikse opvolging van leerders d.m.v. spanbesprekings en ouer onderhoude
 • Die hantering van telefoniese navrae en begeleiding van besoekers aan die skool
 • Die sielkundiges vorm deel van die span wat Paarl-skool as Bronnesentrum verteenwoordig (verskaf advies en riglyne aan skole, ouers, terapeute, opvoeders).
Emosionele Versorging

Paarl-skool beskikoor ‘n wye netwerk van emosionele ondersteuningsdienste wat emosionele ondersteuning aan leerders, personeel en ouers bied.

Voorbeelde van hierdie dienste sluit onder andere die volgende in:

 • KiesNPêrel Projek
 • Reik na ‘n Droom
 • Geselssessies vir leerders – voltydse persoon beskikbaar om met leerders te gesels
 • Verjaarsdag “geskenkies”
 • Voedingskema
 • Tweedehandse klere projek
 • Jaarlikse bedankingsfunksie aan donateurs en weldoeners van die fasiliteit
 • Nuusbriewe aan ouers en personeel
 • Groepsessies – seksualiteits-onderrig
 • “Time-Out” fasiliteit – voltydse persoon beskikbaar om toesig te hou in ‘n aparte area
 • Maatskaplike dienste
Spraakterapie

Hoofdoelwitte:

 • Om leerders se kommunikasievermoë optimaal te ontwikkel
 • Om skolastiese vordering te bewerkstellig
 • Om die leerder voor te berei op die kommunikatiewe eise wat daar in alle situasies aan hulle gestel word.

 
Kandidate vir spraakterapie is leerders wat probleme ervaar t.o.v. spraak, taal en ouditiewe persepsie.
 
Individuele spraak-taalterapie wat fokus op:

 • Spraakprobleme soos apraksie, fonologiese ontwikkelingsagterstande, disartrie en ander artikulasieprobleme en hakkel
 • Taalversteurings en taalagterstande wat ook afasie insluit
 • Die ontwikkeling en opskerping van ouditiewe persepsie
 • Gehoortoetsing, verwysing en rehabilitasie
 • Taalterapie in klein groepies om taaluitvalle en agterstande te remedieer
 • Fonologiese bewustheidsprogram om ouditiewe vaardighede te stimuleer
 • Alternatiewe- en aanvullende kommunikasie
 • Voedingsterapie
 • Tuisprogramme

 
Evaluering
Die spraakterapeut maak deel uit van die multidissiplinêre span wat nuwe toelatings evalueer ten opsigte van:

 • Spraak en Taalontwikkeling
 • Ouditiewe persepsie
 • Gehoorskerpte en middel-oor funksie
 • Oraal-motoriese funksie