Afrikaans | English

Skoolfases

Wat geleer moet word, word hier geleer, en waarmee voorheen gesukkel is om uit te voer en vol te hou, vorder nou fluks. Soveel méér as “gewone” onderrig, word hier toegepas.

Voorskoolse Fase
Voorskoolse leerders word in vyf klasgroepe van ongeveer 12 leerders per klasgroep geakkommodeer. Die klasgroepe sluit in:

 • Pre-Graad R (4-5 jariges)
 • Graad R1 (5-6 jariges)
 • Graad R2 (6-7 jariges)
 • ‘n Engelse klasgroep
 • ‘n Praktiese Voorskoolse klasgroep.

 
‘n Gekwalifiseerde opvoeder is verantwoordelik vir elke klasgroep. Sy word bygestaan deur een of meer volwassene wat klashulp verleen. Die voorgeskrewe departementele onderrig- en opvoedingsprogram vir voorskoolse leerders word gevolg.

Grondslagfase
Die Grondslagfase bestaan uit leerders vanaf Graad 1 tot Graad 3. ‘n Maksimum van 14 leerders word per klas geakkommodeer. Die klasgroepe sluit in:

 • Een Afrikaanse klas per graad (Grade 1, 2 en 3)
 • Een Engelse klas per graad (Grade 1, 2 en 3)

 
Die klasse word bygestaan deur 3 addisionele volwassenes na gelang van die behoefte.

Hierdie fase volg presies dieselfde leerplan as hoofstroomskole, maar baie individuele aandag word verleen aan leerders en aanpassings word gemaak sodat alle leerders volgens hul spesifieke behoeftes by die leerplan kan baat vind.

Intermediêre Fase

Die Intermediêre Fase bestaan uit klasse vanaf Graad 4 tot 6, met ‘n maksimum van 15 leerders per klas. Die klasgroepe sluit in:

 • Een Afrikaanse klas per graad (Grade 4 tot 6)
 • Een Engelse klas per graad (Grade 4 tot 6)

 
In die Intermediêre Fase word:

 • leerders met ernstige leesprobleme van vakinhoud op band voorsien.
 • leerders met ernstige skryf- en spelprobleme toegelaat om eksamens en toetse af te lê deur hul antwoorde vir ‘n amanuensis te dikteer.
 • individuele rekenaars, waarop alle “skriftelike” take voltooi word, aan fisies gestremde leerders met motoriese probleme voorsien.
 • leerders toegang verleen tot ‘n taallaboratorium waar hulle na hul werk op band kan luister en self vraestelle op band kan beantwoord.
Senior Fase

Die Senior Fase bestaan uit klasse vanaf Graad 7 tot 9, met ‘n maksimum van 15 leerders per klas. Die klasgroepe sluit in:

 • Een Afrikaanse klas per graad (Grade 7 tot 9)
 • Een Engelse klas per graad (Grade 7 tot 9)

 
In die Senior Fase word:

 • leerders met ernstige leesprobleme van vakinhoud op band voorsien.
 • leerders met ernstige skryf- en spelprobleme toegelaat om eksamens en toetse af te lê deur hul antwoorde vir ‘n amanuensis te dikteer.
 • individuele rekenaars, waarop alle “skriftelike” take voltooi word, aan fisies gestremde leerders met motoriese probleme voorsien.
 • leerders toegang verleen tot ‘n taallaboratorium waar hulle na hul werk op band kan luister en self vraestelle op band kan beantwoord.
Praktiese Fase

Leerders wat serebraal fisies sowel as intellektueel gestremd is, word toegelaat tot die Praktiese Fase.

Kurrikulum:

Die hoofstroom kurrikulum word aangepas om aan hierdie leerders se spesifieke behoeftes te voldoen.

Die drie leerprogramme wat gevolg word is Geletterdheid, Syfervaardigheid en Lewensvaardighede. ‘n Arbeidsterapeut verleen hulp t.o.v. aktiwiteite van die daaglikse lewe (ADL).

Die program maak voorsiening vir vier akademiese dae en een praktiese dag per week. Leerders word aan toepaslike praktiese vaardighede blootgestel vir verdere ontwikkeling. Dit sluit in algemene handvaardighede en kreatiewe vaardighede soos bv. kralewerk, papier- en kaartjies maak, kookkuns en tuinwerk.

Leerders ontvang ook Rekenaaropleiding en TIPS (Terapeutiese Intervensie Program in Skole).

Klasgroepe:

Daar is nege klasgroepe waar ouderdomme wissel van 7 – 18 jaar met ‘n totaal van ongeveer 100 leerders tans in hierdie fase.

By die Voorskoolse Fase is reeds ‘n groepie (Prakties Voorskool) wat die voorskoolse program volg. Hierdie leerders word op die ouderdom van 8 jaar oorgeplaas na die Praktiese Fase.

Die leerders in die Praktiese Fase benodig baie individuele hulp en elke opvoeder in hierdie fase word ondersteun deur ‘n klashulp. Verskeie leerders het fasiliteerders wat deur die ouers vergoed word om die nodige hulp in die klas aan hierdie leerders te verleen.

Die meeste leerders ontvang fisioterapie.

Op 14-jarige ouderdom word daar vir leerders wat aan die nodige toelatingsvereistes voldoen, aansoek gedoen om toelating tot vaardigheidskole.

Leerders wat die Arbeidsgerigte Fase bereik op die ouderdom van 16 jaar, word voorberei vir beskutte of beskermde werkswinkels of die ope arbeidsmark ná 18 jarige ouderdom.

‘n Arbeidsterapeut, ‘n opvoeder en ‘n arbeidsterapie-assistent is vir hierdie groep verantwoordelik.

‘n Geïntegreerde leerprogram word gevolg t.o.v. geletterdheid, syfervaardigheid en lewensvaardighede en aandag word ook gegee aan vryetydsbesteding.

Die ideaal is dat soveel moontlik leerders in die ope arbeidsmark geplaas kan word. Hiervoor benodig ons die bereidwilligheid van sake-ondernemings om toepaslike geleenthede aan leerders te bied.

Die arbeidsterapeut is betrokke by die vind van geskikte posisies in die arbeidsmark, skakeling met besighede en die plasing van leerders. Dit is baie belangrik dat die ouers van hierdie leerders ook betrokke is by die hele proses.