Afrikaans | English

Ouerskakeling

Kommunikasiekanale met Paarl-skool
Onderstaande verskaf inligting oor die korrekte kommunikasiekanale binne Paarl-skool vir spesifieke navrae oor skool aangeleenthede:

 • Navrae oor skool-/ busheffing:
  Raadpleeg die inligtingstuk wat alle ouers een keer per jaar ontvang rakende skool- en busgelde of skakel met die dames in die finanskantoor – 021 9815555/6;
 • Navrae oor koshuisgelde:
  Raadpleeg die inligtingstuk wat koshuisleerders se ouers ontvang of kontak die koshuissuperintendent (Mnr Faffa Coetzee);
 • Navrae oor busvervoer/ busreëlings:
  Kontak mnr. Trevor Howard (0849676027);
 • Navrae oor skooldrag:
  Raadpleeg die Paarl-skool Prospektus of kontak mnr. Faffa Coetzee – 021 9815555/6;
 • Mediese aanmeldings/ navrae:
  Kontak sr. Sandré Jordaan – 021 9815555/6;
 • Navrae oor dissipline/ gedrag:
  Raadpleeg die gedragskode van Paarl-skool óf kontak die dissipline-hoofde – Mnr. Faffa Coetzee (seuns) en mev. Eileen Marais (dogters) – 021 9815555/6;
 • Navrae oor evaluasieprosedures/ -datums:
  Kontak Paarl-skool se sielkundiges (Mevv. Elizette Nel en Jo Coetzee) – 021 9815555/6;
 • Maatskaplike aanmeldings/ navrae:
  Kontak Paarl-skool se maatskaplike werker (Mev. Marlene Marais) – 021 9815555/6;
 • Probleme/ aanmeldings rondom emosionele kwessies:
  Kontak Paarl-skool se sielkundiges wat weekliks in gesprek is met (en leerderaanmeldings doen aan) mevv. Rene Coetzee en Martie Loubser (emosionele versorgingspan) en mev. Marlene Marais (maatskaplike werker) – 021 9815555/6;
 • Navrae oor verlore goedere en die klerebank:
  Mev. Martie Loubser (021-9815555/6); 
 • Navrae oor leerders se vordering:
  Stap 1: Kontak u leerder se opvoeder (skolasties/akademies), u leerder se terapeute (terapeuties).
  Stap 2:  Verdere navrae: kontak die betrokke afdelings-/departementshoof van die; dan die adjunkhoof/hoof.

 
Paarl-skool riglyne tot voordeel van die leerders van Paarl-skool:

 • Elke leerder binne Paarl-skool word 1x per jaar deur die multi-dissiplinêre spanlede bespreek. Toekomsbeplanning ten opsigte van doelwitte en intervensies word vir die leerder heroorweeg. Beide ouers word aangemoedig om hierdie afspraak na te kom. Terugvoering oor spanbesluite word aan die ouers deurgegee en dit bied aan ouers geleentheid om vrae en bekommernisse met hul kind se multi-dissiplinêre span te deel.
 • Indien ouers enige verdere navrae het, is hulle welkom om afsprake met personeel te maak. By Paarl-skool volg ons ‘n multi-dissiplinêre spanbenadering en daarom moet ons vooraf weet met wie die ouer ‘n afspraak wil maak, wie almal teenwoordig moet weet en waaroor die ouer inligting wil inwin.
 • Die kommunikasie-lêer word (veral met die ouer leerders) gebruik om belangrike inligting en nuusbriewe (omsendbriewe) aan ouers deur te gee. Die skool versoek dat ouers hulself gereeld van die inhoud hiervan sal vergewis. Die huiswerk-/boodskapboek dien ook as ‘n kommunikasiemiddel waarin ouers skriftelik navrae mag rig.
 • Ons versoek asb. dat geen ouer in die gange rondbeweeg sonder aanmelding of afspraak nie. Ouers wat hul kinders soggens aflaai (of middae kom haal), moet asb. nie in die gang inbeweeg óf met die personeel gesprekke aanknoop nie, want onderrig- en/of terapietyd gaan verlore. Indien van toepassing, vergesel die fasiliteerder die leerder klas toe.
 • Geen Paarl-skoolleerders mag voor die skool (by die hoofingang) op- en afgelaai word nie. Dit is die reël. Die enigste uitsondering wat toegelaat sal word, is wanneer ouers hul rolstoelgebonde leerders op reëndae voor die skool op- en aflaai.