Afrikaans | English

Agtergrond

Op 18 Julie 1978 is die eerste leerders tot Paarl-skool toegelaat.

Dit was die vervulling van ‘n lang gekoesterde ideaal van die NG-Kerk rakende die versorging van gestremde leerders, wat alreeds in 1957 ontstaan het. ‘n Huis in die Paarl, asook grond buite die Paarl, is gedurende die 1960’s aan die Paarlse Komitee vir Serebraal Gestremdes, ‘n sub-komitee van die Diens van Barmhartigheid, geskenk.

Na jare se onderhandeling met die Departement van Nasionale Opvoeding, word die oprig van sodanige skool goedgekeur, onderhewig aan sekere voorwaardes. Dit sluit onder meer in dat die skool nader aan ‘n stedelike gebied sal wees vir die werwing van gespesialiseerde personeel. Ook dat dit naby ‘n goed toegeruste hospitaal, in die geval Tygerberg Hospitaal, moes wees.

In 1972 word grond in Brackenfell aangekoop vir die bou van die skool en in Julie 1978 open Paarl-skool sy deure. Aangesien persone in die Paarl die inisiatief geneem het en hulle vir baie jare beywer het vir die oprig van ‘n skool vir serebraal gestremdes, word daar besluit dat “Paarl” deel van die skool se naam sal wees.

Paarl-skool het oorspronklik voorsiening gemaak vir 165 leerders met ‘n koshuis vir 42 leerders. Daar is intussen uitgebrei en die skool kan tans ‘n maksimum van 350 leerders akkommodeer.